top of page

TILSKUD TIL BEHANDLINGER

Der kan være flere muligheder for at få tilskud til dine behandlinger

TILSKUD TIL BEHANDINGER

Er du medlem af Danmark kan du få tilskud til fysioterapi behandlinger

Hos de fleste sundhedsforsikringer er det også muligt at få tilskud til et antal fysioterapeut behandlinger. Du kan altid snakke med din forsikring eller din fysiotrapeut hos Ergomazone.

Ønsker du en behandlings- status/ udtalelse til forsikringsselskaber fra Ergomazone koster det 500,- kr. pr. status. Ud over 2 timers arbejde koster det 100,- pr påbegyndte time. Snak med din behandler. 

DÆKNING AF UDGIFTER

Dækning af udgifter

Træning til voksne i kommunerne efter serviceloven.

Træning efter serviceloven kan ske efter forskellige bestemmelser, alt efter om der er tale om genoptræning § 86,1 eller vedligeholdelsestræning 86,2. Efter serviceloven er der ikke krav om en lægefaglig vurdering af behovet for træning, det vil afhænge af den konkrete sag.

Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning. 

En afgørelse om kommunalt træningstilbud efter servicelovens regler giver borgeren ret til et vederlagsfrit tilbud om træning.

§ 86, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Det kommunale genoptræningstilbud indgår i en samlet indsats for at bringe borgeren tilbage til eller så tæt på det funktionsniveau, vedkommende havde, inden sygdommen opstod.

Genoptræning er en tidsmæssig begrænset periode som omfatter målrettet træning, som har til formål, at borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne – såvel bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt som socialt, herunder træning i de færdigheder, som borgeren har brug for i sine daglige gøremål.

 

§ 86, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. 

Tilbud om vedligeholdelsestræning skal ses i sammenhæng med tilbud om genoptræning. Ofte vil der i forlængelse af et afsluttet genoptræningsforløb, være behov for vedligeholdende træning med henblik på at fastholde den erhvervede funktionsevne.

 

§ 102. Kommunalbestyrelsen kan ud over tilbud efter § 85 give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.

Tilbuddene efter § 102 omfatter en mere behandlingsmæssig indsats i form af eksempelvis fysio- og ergoterapeutisk behandling, psykolog eller tandbehandling eller anden behandling som ikke kan ydes i det sædvanlige behandlingssystem, for eksempel fordi der er behov for en særlig indsats eller en særlig indretning af behandlingen.

 

Hvis du mener du er berettiget til at modtage hjælp fra din kommune kan du ansøge din sagsbehandler. Du kan også læse mere på indenrigs- og socialministeriets hjemmeside>>

bottom of page